Glendermott Primary School

Glendermott Primary School

Postal Address

Glendermott Primary School

50 Ardmore Road

Ballyshasky

Londonderry

Londonderry

BT47 3QZ

Glendermott Primary School

Primary Schools