This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Anogwr Dysgu CA5

Location
Llangynwyd, Maesteg, Bridgend, CF34 9RW
School
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Hours
Full Time
Salary
Graddfa 6 SCP 9-11 (Pro Rata £15.2k-£15.8k)
Posted
24th September 2021
Start Date
As soon as possible
Expires
8th October 2021 12:05 PM
Contract Term
Fixed term contract
Job ID
1178696
Job Reference
ETEACH/YGGLL921/AnogDys2
Start date
As soon as possible
  • Contract type: Fixed term contract
  • Contract length: tan 31/08/2022
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1178696

Ail hysbyseb

Anogwr Dysgu CA5

Swydd llawn amser am flwyddyn yn y lle cyntaf, (ystyrir swydd barhaol i ymgeisydd sydd â phrofiad)

 (32.5 awr – oriau gweithio hyblyg i’w trafod)

Amser tymor ysgol yn unig

Graddfa 6 SCP (9-11) (£20,903 - £21,748 cyfatebiaeth amser llawn)

pro rata £15.2k – 15.8k

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol flaengar a llwyddiannus mewn cyfnod cyffrous yn ei hanes. Mae gennym dîm brwdfrydig o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad dysgwyr. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ymroddgar a hyblyg i weithio fel Anogwr Dysgu, yn bennaf gyda myfyrwyr Cyfnod Allweddol 5.

Agorodd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ym mis Medi 2008 fel yr Ysgol Gyfun Gymraeg Gyntaf yn Sir Pen y Bont ar Ogwr. Lleolir yr ysgol i’r de o bentref hanesyddol Llangynwyd, llai na 10 munud o gyffordd 36 yr M4. Mae iddi gysylltiadau rhwydd a pharod o Abertawe i’r gorllewin (llai na 30 munud) a Chaerdydd i'r dwyrain (25 munud).

Prif ddyletswyddau:

• Mentora myfyrwyr yn unigol neu mewn grwpiau bach

• Gosod targedau a chyd-lynu cynlluniau gweithredu ar gyfer unigolion a monitro eu cynnydd

• Cynorthwyo’r Arweinwyr Cynnydd a Lles perthnasol wrth hyrwyddo agwedd cadarnhaol at ddysgu, megis presenoldeb, prydlondeb ac astudio annibynnol

• Cefnogi’r myfyrwyr gyda phrosesau pontio o CA4 i CA5 a thu hwnt

• Cyfathrebu gyda rhieni ac asiantaethau allanol wrth gynorthwyo’r myfyrwyr â’u haddysg / lles personol

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

• fod yn frwdfrydig dros lwyddiant myfyrwyr

• weithio’n dda gyda phobl ifanc ac oedolion

• fod yn gallu creu perthynas dda gyda'r myfyrwyr a’u cartrefi, wrth ymateb yn sensitif i'w hanghenion dysgu a’u hanghenion academaidd a bugeiliol

• allu cyfathrebu’n dda iawn trwy gyfrwng y Gymraeg

• feddu ar sgiliau hunan-reolaethol effeithiol

• fod yn fodlon dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd

• fod yn hawddgar ac yn gefnogol

• fynychu cyfarfodydd perthnasol lle bo angen

Disgwylir bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd â chefndir academaidd i lefel 3 (NVQ3, safon Uwch/UG neu gymhwyster cyfatebol) ac â phrofiad o weithio’n barod yn y maes yn fanteisiol.

Os hoffech ymuno â ni yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, lawr lwythwch y ffurflen gais oddi ar wefan E-teach ac/neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r ysgol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12pm, Dydd Gwener, 8 Hydref 2021

This is an advertisement for the post of a KS5 Learning Coach in a Welsh Medium School. The ability to communicate fluently in Welsh is essential.

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Part of Bridgend LA

Bridgend LA