This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Arweinydd Adran y Technolegau Digidol

Location
Llangynwyd, Maesteg, Bridgend, CF34 9RW
School
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Hours
Full Time
Salary
GGA CAD2B £4.8k (neu 2C £6.6k)
Posted
17th September 2021
Start Date
1st January 2022
Expires
8th October 2021 12:05 PM
Contract Term
Permanent
Job ID
1176212
Job Reference
ETEACH/0122ArTGCh
Start date
1st January 2022
  • Contract type: Permanent
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1176212

Arweinydd Adran y Technolegau Digidol

Swydd barhaol

Graddfa Gyflog Athrawon ynghyd â CAD 2b (£4,784) gyda phosibilrwydd o CAD 2c (£6633) ar gyfer ymgeisydd rhagorol a phrofiadol

I gychwyn Ionawr 2022

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol flaengar a llwyddiannus sydd wedi’i chategoreiddio’n ysgol werdd, gyda thîm brwdfrydig o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad dysgwyr. Chwiliwn am arweinydd blaengar, brwdfrydig, ymroddgar ac egnïol sydd â phrofiad o addysgu TGCh a Chyfrifiadureg ar draws yr ysgol. Mae’r adran hon yn un llwyddiannus a phoblogaidd o ran niferoedd sy’n dewis pynciau’r adran i’w hastudio ac yn rhan o Faes Y Gwyddorau a’r Technolegau. Addysgir Llythrennedd Digidol yn CA3, TGCh a Chyfrifiadureg yn CA4 a TGCh Cymhwysol yn CA5. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar waith ac aelodau’r adran, yn cydweithio gyda’r Uwch Arweinydd Maes i sicrhau y safonau gorau ar draws pob cyfnod allweddol, ynghyd â chydlynu Llythrennedd Digidol o fewn yr ysgol.

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yw unig ysgol gyfun Gymraeg sir Pen-y-bont ar Ogwr ac o ganlyniad i’n perfformiad da, rydym wedi ei sefydlu fel ysgol sydd â safonau uchel a gweledigaeth glir. Lleolir yr ysgol i’r de o bentref hanesyddol Llangynwyd, llai na 10 munud o gyffordd 36 yr M4. Mae iddi gysylltiadau rhwydd a pharod o Abertawe i’r gorllewin (llai na 30 munud) a Chaerdydd i'r dwyrain (25 munud). Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd eraill wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd, ynghyd â bod yn rhan o bartneriaeth gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl a thrwy hyn oll, cynigir amryw o gyfleoedd datblygiad proffesiynol i’n staff.

Mae hwn yn gyfle arbennig i ddatblygu gyrfa a chymryd rhan blaenllaw yn natblygiad yr ysgol gyfan gan fodloni blaenoriaethau cenedlaethol.

Prif gyfrifoldebau*

• Arwain, datblygu a gweithredu strategaethau ysgol gyfan ar gyfer y Technolegau Digidol;

• Monitro, tracio a gwerthuso cynnydd dysgwyr ar draws cymwysterau’r adran ymhob cyfnod allweddol a chynllunio ymyraethau perthnasol;

• Ymchwilio a chydweithio gydag Uwch Arweinydd Maes Y Gwyddorau a’r Technolegau wrth ddatblygu’r Cwricwlwm Newydd i Gymru ac unrhyw newidiadau pellach i TGAU / UG / Uwch;

• Cyfrifoldeb dros waith datblygu sgiliau ar draws yr adran, e.e. Llythrennedd Digidol, datrys problemau, llythrennedd, rhifedd a chreadigrwydd;

• Monitro ac arfarnu gwaith yr adran;

• Arwain dros Hunanwerthuso a chynllun gwella’r adran;

• Rheoli adnoddau a chyllid;

• Ymrwymo i ddatblygu cyfleoedd allgyrsiol i’n dysgwyr;

• Arwain a rheoli staff yr adran.

*Gall dyletswyddau amrywio yn ôl penderfyniad yr UAM a/neu’r UDA neu newidiadau cwricwlaidd

Disgwylir i berson sy’n ymgeisio ar gyfer y swydd fodloni’r gofynion isod:

• Athro/awes ag o leiaf 2 flynedd o brofiad o addysgu TGCh a/neu Cyfrifiadureg;

• Meddu ar ddealltwriaeth o dracio cynnydd dysgwyr;

• Dealltwriaeth o safonau rhagorol o fewn y pwnc a thu hwnt;

• Meddu ar sgiliau cyfathrebu da iawn yn y Gymraeg a’r Saesneg;

• Gallu gweithio fel rhan o dîm;

• Meddu ar sgiliau TGCh rhagorol.

Os hoffech ymuno â ni yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, lawr lwythwch y ffurflen gais oddi ar wefan E-teach. Os ydych am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r ysgol i siarad ag aelod o’r UDA.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 8ed Hydref 2021 am 12pm

This is an advertisement for the post of Leader of Digital Technologies in a Welsh Medium School. The ability to communicate fluently in Welsh is essential.

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Part of Bridgend LA

Bridgend LA