This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Athro/awes Y Gymraeg

Location
Llangynwyd, Maesteg, Bridgend, CF34 9RW
School
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Hours
Full Time
Salary
GGA
Posted
24th September 2021
Start Date
1st January 2022
Expires
13th October 2021 12:05 PM
Contract Term
Permanent
Job ID
1178684
Job Reference
ETEACH/YGGLL921/YGymraeg
Start date
1st January 2022
  • Contract type: Permanent
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1178684

Athro/awes Y Gymraeg

Llawn amser dros dro tan Awst 2022 neu yn barhaol i ymgeisydd profiadol a llwyddiannus

Graddfa Gyflog Athrawon

ar gyfer Ionawr 2022

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol flaengar a llwyddiannus sydd wedi’i chategoreiddio’n ysgol werdd. Mae gennym dîm brwdfrydig a thalentog o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad ein dysgwyr. Mae’r ysgol ar drothwy cyfnod cyffrous wrth iddi baratoi a chyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru ac mewn ymateb i’r twf am addysg Gymraeg o fewn sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn chwilio am berson blaengar, brwdfrydig, ymroddgar ac egnïol sydd â’r gallu i addysgu o fewn adran y Gymraeg, hyd at Safon Uwch i ymgeisydd rhagorol. Mae’r adran hon yn un llwyddiannus, sydd yn meddu ac yn cynnal y safonau uchaf o gyflawniad ac yn boblogaidd ymhlith ein dysgwyr, gyda chanran uchel yn parhau i’w hastudio i Safon Uwch. Mae’r adran yn rhan o’r Maes Ieithoedd, ynghyd â’r adrannau Saesneg a Sbaeneg wrth iddynt weithio â’i gilydd i ddatblygu cwricwlwm newydd yr ysgol. Mae gan yr adran dîm llwyddiannus a phrofiadol o staff, sydd yn cefnogi’i gilydd ac yn anelu am y gorau o’n dysgwyr a thanio’u brwdfrydedd yn y pwnc a chariad at yr iaith a’i diwylliant.

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yw unig ysgol gyfun Gymraeg sir Pen-y-bont ar Ogwr ac o ganlyniad i’n perfformiad da, rydym wedi ei sefydlu fel ysgol sydd â safonau uchel a gweledigaeth glir. Lleolir yr ysgol i’r de o bentref hanesyddol Llangynwyd, llai na 10 munud o gyffordd 36 yr M4. Mae iddi gysylltiadau rhwydd a pharod o Abertawe i’r gorllewin (llai na 30 munud) a Chaerdydd i'r dwyrain (25 munud). Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd eraill wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd, ynghyd â bod yn rhan o bartneriaeth gydag Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl a thrwy hyn oll, cynigir amryw o gyfleoedd datblygiad proffesiynol i’n staff.

Mae hwn yn gyfle arbennig i gychwyn, neu ddatblygu gyrfa a chymryd rhan blaenllaw yn natblygiad yr ysgol gyfan gan fodloni blaenoriaethau cenedlaethol.

Disgwylir i berson sy’n ymgeisio ar gyfer y swydd fodloni’r gofynion isod:

• meddu ar gymwysterau a/neu brofiad priodol ar gyfer addysgu mewn ysgol uwchradd;

• meddu ar sgiliau cyfathrebu da iawn yn y Gymraeg a’r Saesneg;

• meddu ar sgiliau TGCh da iawn;

• gallu gweithio fel rhan o dîm;

• dangos ymroddiad i gefnogi datblygiad ieithyddol a diwylliannol dysgwyr drwy weithgareddau allgyrsiol;

• ymrwymo’n llawn i gynllun datblygiad proffesiynol parhaus yr ysgol ac ymgymryd â gwaith ymchwil personol fel rhan o’r safonau proffesiynol newydd.

Os hoffech ymuno â ni yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, lawr lwythwch y ffurflen gais oddi ar wefan E-teach ac os ydych am sgwrs anffurfiol, croeso i chi gysylltu â’r ysgol i gael siarad ag aelod o’r Uwch Dîm Arwain.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 am 12pm.

This is an advertisement for the post of a full-time Welsh teacher in a Welsh Medium School. The ability to communicate fluently in Welsh is essential

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Part of Bridgend LA

Bridgend LA