This vacancy has now expired, we've found similar jobs that may interest you here.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch Lefel 4- Rhifedd (HLTA)

Location
Llangynwyd, Maesteg, Bridgend, CF34 9RW
School
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Hours
Full Time
Salary
Graddfa 8 SCP -18-20 (Pro Rata £18.2k-£18.9k)
Posted
24th September 2021
Start Date
As soon as possible
Expires
8th October 2021 12:05 PM
Contract Term
Permanent
Job ID
1178706
Job Reference
ETEACH/YGGLL921/CALU
Start date
As soon as possible
  • Contract type: Permanent
  • NQTs Considered:
  • Job ID: 1178706

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch Lefel 4- Rhifedd (HLTA)

Swydd Llawn amser a chytundeb dros dro i gychwyn (parhaol i ymgeisydd profiadol)

Cychwyn c.g.a.ph.

32.5 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn / tymor ysgol yn unig

Graddfa 8: SCP 18-20 (£24,982 - £25,991) (Pro rata £18.2k - £18.9k)

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol flaengar a llwyddiannus sydd wedi’i chategoreiddio’n ysgol werdd. Mae gennym dîm brwdfrydig a thalentog o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad ein dysgwyr. Mae’r ysgol ar drothwy cyfnod cyffrous wrth iddi baratoi a chyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru ac mewn ymateb i’r twf am addysg Gymraeg o fewn sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ymroddgar a hyblyg i weithio fel Uwch gynorthwy-ydd Dysgu sydd a chyfrifoldeb dros ymyraethau Rhifedd ac sy’n ymgymryd â rôl o warchod ac arwain dosbarthiadau yn absenoldeb athrawon.

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yw unig ysgol gyfun Gymraeg sir Pen-y-bont ar Ogwr ac o ganlyniad i’n perfformiad da, rydym wedi ei sefydlu fel ysgol sydd â safonau uchel a gweledigaeth glir. Lleolir yr ysgol i’r de o bentref hanesyddol Llangynwyd, llai na 10 munud o gyffordd 36 yr M4. Mae iddi gysylltiadau rhwydd a pharod o Abertawe i’r gorllewin (llai na 30 munud) a Chaerdydd i'r dwyrain (25 munud). Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd eraill wrth ddatblygu ein cwricwlwm Newydd a chynigir amryw o gyfleoedd datblygiad proffesiynol i’n staff. Mae hwn yn gyfle arbennig i gychwyn, neu ddatblygu gyrfa a chymryd rhan blaenllaw yn natblygiad yr ysgol gyfan gan fodloni blaenoriaethau cenedlaethol.

Prif ddyletswyddau:

• Asesu sgiliau rhifedd dysgwyr er mwyn llunio targedau

• Cynllunio a chydlynu ymyraethau Rhifedd gyda grwpiau penodol o ddysgwyr CA3 a 4.

• Tracio cynnydd dysgwyr sydd yn rhan o’r ymyraethau

• Cynorthwyo’r adran fathemateg wrth hyrwyddo agwedd cadarnhaol at ddysgu

• Cydweithio’n agos gyda’r adran cynhwysiant ac Arweinydd Cynnydd a Lles CA3 a 4.

• Cyfathrebu gyda rhieni i gynorthwyo’r myfyrwyr gyda’u dysgu

• Gwarchod ac arwain dosbarthiadau yn absenoldeb athrawon.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

• meddu ar sgiliau rhifedd da

• fod yn egnïol ac hyblyg

• medru ymdopi a’r her o gefnogi athrawon wrth gynllunio, paratoi ac arwain gwersi yn absenoldeb yr athrawon arferol.

• fod yn gallu creu perthynas dda gyda'r dysgwyr, wrth ymateb yn sensitif i'w hanghenion dysgu

• allu cyfathrebu’n dda iawn trwy gyfrwng y Gymraeg

• feddu ar sgiliau hunan-reolaethol effeithiol

• fod yn fodlon dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd

• fod yn hawddgar ac yn gefnogol

• fynychu cyfarfodydd perthnasol lle bo angen

Attachments

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Part of Bridgend LA

Bridgend LA