Athro Technoleg Bwyd

Ysgol
Ysgol Gymraeg Gwynllyw
Lleoliad
Torfaen, Torfaen
Math o Gontract
Parhaol
Oriau
Amser Llawn
Cyflog
Graddfa Cyflog Athro
Dyddiad cychwyn
1st September 2024
Yn dod i ben
23rd Mai 2024 11:59 AM
Math o Gontract
Parhaol
ID swydd
1423683
Cyfeirnod y swydd
REQ004642-2305
Dyddiad cychwyn
1st September 2024
  • Math o Gontract:Parhaol
  • ID swydd: 1423683

Swydd athro Technoleg Bwyd (gydag opsiwn cyfrifoldeb Is- Arweinydd Iechyd & Lles)

Contract Parhaol

Ar gyfer Medi 2024

Cyflog: Graddfa gyflog athrawon + TLR 3 (£1200) am gyfrifoldeb Is-Arweinydd Iechyd & Lles i ymgeisydd addas

Dyddiad cau: 23.05.2024

A hoffech chi weithio mewn ysgol gyfeillgar a chefnogol sy’n hyrwyddo arloesedd i’r dyfodol?

Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn hyrwyddo ethos o un tîm, un teulu wrth i ni baratoi i weithredu cwricwlwm i Gymru, tyfu fel ysgol 3-19 ac arloesi gyda systemau newydd i gefnogi hunanwerthuso a gwelliant, datblygiad medrau a safonau dysgwyr.

Ni yw’r unig ysgol cyfrwng Cymraeg 3-19 yn y rhanbarth a’r unig ysgol 3-19 yn sir Torfaen.

Agorodd Gwynllyw fel ysgol gyfun Gymraeg gyntaf hen sir Gwent yn 1988. Lleolir yr ysgol ar gyrion tref hanesyddol Pont-y-pŵl, ac yn gyfleus iawn i’r trefi mawrion, Caerdydd (tua hanner awr), Casnewydd (tua chwarter awr), yn ganolog iawn i draffyrdd yr M4 a’r M5 a phriffordd Pennau’r Cymoedd sy’n arwain at Ferthyr, Y Fenni a Henffordd. Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd Cymraeg eraill wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd ac rydym yn llwyr ymrwymedig i sicrhau hawl ddysgu proffesiynol, datblygu’r gweithlu ac arloesi.

Mae gennym dîm brwdfrydig o staff yma yng Ngwynllyw, sydd yn ymroi i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad dysgwyr. Chwiliwn am athro ymroddgar ac egnïol er mwyn parhau gyda’n datblygiadau o fewn y maes dysgu a phrofiad drwy addysgu ar draws yr ystod oedran uwchradd, gan gynnwys cyflwyno cyrsiau addas (yn ôl arbenigedd yr unigolyn) yn CA4 a CA5.

Wrth i ni dyfu fel ysgol bob oed rydym yn croesawu datblygiadau arloesol i’n strwythurau ysgol gyfan wrth i ni edrych tua’r dyfodol. Yn sgil hyn, cynigir ystod o gyfleodd i ddatblygu gyrfa a chymryd rhan flaenllaw yn natblygiad yr ysgol gyfan wrth i ni barhau ar ein taith datblygu.

O ran y swydd, bydd y prif gyfrifoldebau’n cynnwys:

• Paratoi ac addysgu gwersi yn y maes technoleg i ddysgwyr 11-18 oed

• Cyfrannu, trwy’r maes dysgu a phrofiad a thu hwnt, i ddatblygu a gweithredu strategaethau ysgol gyfan

• Monitro, tracio a gwerthuso cynnydd dysgwyr o fewn y dosbarthiadau a addysgir a chynllunio ymyraethau perthnasol i ymateb i unrhyw bryderon dan oruchwyliaeth yr arweinydd y maes dysgu a phrofiad

• Cyfrannu at waith datblygu medrau o fewn y maes pwnc, e.e. Cymhwysedd digidol, datrys problemau, llythrennedd, rhifedd a chreadigrwydd

• Ymrwymo i ddatblygu cyfleoedd allgyrsiol i’n dysgwyr

Disgwylir i berson sy’n ymgeisio ar gyfer y swydd fodloni’r gofynion isod:

• Meddu ar ddealltwriaeth bynciol gadarn o fewn y maes dysgu

• Meddu ar ddealltwriaeth o sicrhau’r cynnydd orau i ddysgwyr a thracio eu cynnydd yn effeithiol;

• Meddu ar sgiliau cyfathrebu da iawn yn y Gymraeg a’r Saesneg;

• Gallu gweithio fel rhan o dîm;

• Meddu ar sgiliau TGCh da iawn;

Ystyrir ceisiadau oddi wrth athrawon profiadol, athrawon sydd newydd gymhwyso am y swydd hon.

Os ydych am sgwrs anffurfiol i drafod y weledigaeth a syniadau ar gyfer datblygu’r maes, cysylltwch â’r ysgol i siarad â’r Pennaeth, dros y ffôn neu trwy ebost.

Atodidadau

Datganiad Diogelu:

Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i newid, ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr ddeall a rhannu’r ymrwymiad hwn. Mae ymrwymiad cyffredin gennym i ddatblygu diwylliant o barch, lle na chaiff gwahaniaethu ei oddef. Rydym yn croesawu pob cais, gan gynnwys ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar sail ethnigrwydd, rhywedd, trawsrywedd, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd.
Part of Torfaen LA

Torfaen LA