Ymgeisiwch yn Gyflym

Derbynnydd

Ysgol
Ysgol Gymraeg Gwynllyw
Lleoliad
Torfaen, Torfaen
Math o Gontract
Parhaol
Oriau
Adeg y tymor yn unig
Cyflog
Gradd 4 - £23,898 - £25,545 pro-rata
Dyddiad cychwyn
As Soon As Possible
Yn dod i ben
24th Tachwedd 2023 11:59 PM
Math o Gontract
Parhaol
ID swydd
1381471
Cyfeirnod y swydd
REQ004293-2411
Dyddiad cychwyn
As Soon As Possible
  • Math o Gontract:Parhaol
  • ID swydd: 1381471

Derbynydd

Parhoal

Gradd 4  - £23,898 - £25,545 pro-rata

39 wythnos (tymor yn unig)

16-35 awr yr wythnos (i'w drafod gyda'r ymgeisydd llwyddiannus) 


Mae’r ysgol yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig ac egnïol i swydd Derbynnydd o fewn i gymuned yr ysgol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r profiad a’r dealltwriaeth i ymateb yn hyblyg i sefyllfaoedd ac ymholiadau gwahanol. Mae’r swydd yn gofyn am sgiliau rhyng-bersonol ardderchog i allu delio gyda amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys, disgyblion, staff, rhieni, asiantaethau a phartneriaid allanol, y cyhoedd a’r gymuned ehangach.

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol sydd ar drothwy cyfnod cyffrous yn ei hanes; bydd yr ysgol yn agor i fod yn ysgol bob oed ym Medi 2022. Mae gennym dîm brwdfrydig o staff yma yng Ngwynllyw, sydd yn ymroi i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad dysgwyr.

Agorodd Ysgol Gyfun Gwynllyw fel ysgol gyfun Gymraeg gyntaf hen sir Gwent yn 1988 ac ers y cyfnod hynny, braf yw gweld addysg Gymraeg yn ffynnu yn yr ardal hon. Lleolir yr ysgol ar gyrion tref hanesyddol Pont-y-pŵl, ac yn gyfleus iawn i’r trefi mawrion, Caerdydd (tua hanner awr), Casnewydd (tua chwarter awr), yn ganolog iawn i draffyrdd yr M4 a’r M5 a phriffordd Pennau’r Cymoedd sy’n arwain at Ferthyr, Y Fenni a Henffordd. Mae’r ysgol hefyd yn gweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd Cymraeg eraill wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd a chynigir amryw o gyfleoedd datblygiad proffesiynol fel rhan o hyn.

Fel Derbynnydd, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf o fewn yr ysgol. Un o brif ddyletswyddau’r rôl fydd darparu cefnogaeth weinyddol ar draws yr Ysgol gyfan. Yn ogystal â hynny, fe fyddwch chi’n croesawu pob ymwelydd i’r ysgol a’r rhai sy’n ymweld â’r safle. Hefyd, bydd gennych gyfrifoldeb dros gydlynu gweithgareddau a gwasanaethau’r ddesg flaen, gan gynnwys dosbarthu gohebiaeth a throsglwyddo galwadau ffôn i’r bobl briodol. Byddai profiad blaenorol o fantais, ond nid yw’n hanfodol. Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg hefyd yn hanfodol.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â sgiliau cyfathrebu ardderchog, a’r gallu i ddelio yn sensitif a chyfrinachol mewn sefyllfaoedd personol a chymleth gan gynnwys unigolion sy’n wynebu trafferthion neu anhawsterau. Mae’r gallu i weithio yn effeithiol fel rhan o dîm estynedig yn allweddol i’r rôl gan weithio’n agos gyda staff gweinyddol eraill, y tîm arwain a thîm cynnydd yr ysgol ynghyd â gwasanaethau cefnogi a chynnal allanol.

Bydd angen sgiliau trefnu a rheoli gweinyddiaeth effeithiol er mwyn sicrhau fod materion yn cael sylw mewn da bryd a fod blaenoriaethau yn derbyn sylw teilwng mewn cyfyngder amser penodol. Disgwylir i’r unigolyn gymryd cyfrifoldeb llawn dros ddelwedd a diwyg y dderbynfa a mannau croeso’r ysgol gan sicrhau fod derbyniad cyfeillgar cynnes i ymwelwyr a bod y dderbynfa yn lân, broffesiynol a deniadol.

Prif cyfrifoldebau y swydd yn cynnwys -

• Ateb galwadau, ymholiadau gan rieni a'r cyhoedd

• Didoli a dosbarthu post mewnol

• Trefnu a phostio llythyrau allanol at rieni

• Cynorthwyo disgyblion ag ymholiadau

• Diweddaru calendr yr ysgol, safleoedd gwe a chyfryngau cymdeithasol yn ôl yr angen

• Ymgymryd â theipio, prosesu geiriau a thasgau gweinyddol eraill

• Argraffu a choladu adroddiadau disgyblion

• Argraffu, printio, sganio & ffeilio dogfennau

• Darparu cymorth cyntaf sylfaenol i staff a ddisgyblion

Os oes gennych chi'r rhinweddau i wneud cyfraniad blaengar i'r ysgol edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. BYDD Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD YN YMCHWILIO’N FANWL GEFNDIR YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS (DBS)

(The Welsh language is essential for this role)

Atodidadau

Datganiad Diogelu:

Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i newid, ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr ddeall a rhannu’r ymrwymiad hwn. Mae ymrwymiad cyffredin gennym i ddatblygu diwylliant o barch, lle na chaiff gwahaniaethu ei oddef. Rydym yn croesawu pob cais, gan gynnwys ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar sail ethnigrwydd, rhywedd, trawsrywedd, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd.
Part of Torfaen LA

Torfaen LA