Ymgeisiwch yn Gyflym

Swyddog Cyllid | Finance Officer

Ysgol
Ysgol Gymraeg Gwynllyw
Lleoliad
Torfaen, Torfaen
Math o Gontract
Dros dro
Oriau
Rhan-amser, Adeg y tymor yn unig
Cyflog
Grade 5 scp 11-17 ( £25,979 - £28,770) Pro-rata
Dyddiad cychwyn
8th January 2024
Yn dod i ben
24th Tachwedd 2023 12:00 PM
Math o Gontract
Dros dro
ID swydd
1385710
Cyfeirnod y swydd
REQ004436-2411
Dyddiad cychwyn
8th January 2024
  • Math o Gontract:Dros dro
  • Hyd y contract: Maternity
  • ID swydd: 1385710

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig ac egnïol i swydd Swyddog Cyllid o fewn gymuned yr ysgol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r profiad a’r dealltwriaeth i ymateb yn hyblyg i sefyllfaoedd ac ymholiadau gwahanol. Mae’r swydd yn gofyn am sgiliau rhyng-bersonol ardderchog i allu delio gyda amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys, disgyblion, staff, rhieni, asiantaethau a phartneriaid allanol, y cyhoedd a’r gymuned ehangach.

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol sydd ar drothwy cyfnod cyffrous yn ei hanes; bydd yr ysgol yn agor i fod yn ysgol bob oed ym Medi 2022. Mae gennym dîm brwdfrydig o staff yma yng Ngwynllyw, sydd yn ymroi i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad dysgwyr.

Mae'r Llywodraethwyr yn awyddus i penodi unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant a medrus iawn sydd ag ymrwymiad i ragoriaeth broffesiynol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi cymorth i'r Bwrsar ac yn ymuno a thîm gweinyddol prysur. Byddwch yn gyfrifol am brosesu amrywiaeth o prosesau ariannol gan gynnwys archebion, anfonebau ac incwm. Yn ogystal â dyletswyddau personél.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â sgiliau cyfathrebu ardderchog, a’r gallu i ddelio yn sensitif a chyfrinachol mewn sefyllfaoedd personol a chymleth gan gynnwys unigolion sy’n wynebu trafferthion neu anhawsterau. Mae’r gallu i weithio yn effeithiol fel rhan o dîm estynedig yn allweddol i’r rôl gan weithio’n agos gyda staff gweinyddol eraill, y tîm arwain a thîm cynnydd yr ysgol ynghyd â gwasanaethau cefnogi a chynnal allanol. Bydd angen sgiliau trefnu a rheoli gweinyddiaeth effeithiol er mwyn sicrhau fod materion yn cael sylw mewn da bryd a fod blaenoriaethau yn derbyn sylw teilwng mewn cyfyngder amser penodol. 

Os oes gennych chi'r rhinweddau i wneud cyfraniad blaengar i'r ysgol edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon ond nid ydynt yn hanfodol.

Bydd y gwasanaeth datgelu a gwahardd yn ymchwilio’n fanwl gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus


JOB TITLE: FINANCE OFFICER

SALARY: GRADE 5 | SCP 11-17 | £25,979 - £28,770

HRS/WEEK: 16 – 30 HOURS (TO BE DISCUSSED)

WEEKS/YEAR: 39 WEEKS

CONTRACT: TEMPORARY (MATERNITY COVER)

TO START: JANURARY 2024


The school is keen to appoint an enthusiastic and energetic individual to the position of Finance Officer within the school community. The successful candidate will be expected to have the experience and understanding to respond flexibly to different situations and enquiries. The job requires excellent interpersonal skills to be able to deal with a variety of audiences including, staff, parents, external agencies and partners, the public and the wider community.

This is a special opportunity to join a school which is on the verge of an exciting period in its history; the school will open to be an all-age school in September 2022. We have an enthusiastic team of staff here in Gwynllyw, who are dedicated to maintaining the highest standards of learning and teaching and the achievement of learners.

The Governors are keen to appoint an enthusiastic, motivated and highly skilled individual with a commitment to professional excellence.

The successful candidate will provide support to the Bursar and join a busy administrative team. You will be responsible for processing a variety of financial processes including orders, invoices and income. In addition to personnel duties.

The successful candidate will be expected to have excellent communication skills, and the ability to deal sensitively and confidentially in personal and complex situations including individuals facing problems or difficulties. The ability to work effectively as part of an extended team is key to the role working closely with other administrative staff, the leadership team and the school's progress team together with external support and maintenance services. Organizational skills and effective administration management will be required to ensure that issues are addressed in good time and that priorities receive appropriate attention within a specific time limit.

If you have the qualities to make a progressive contribution to the school we look forward to receiving your application.

Welsh Language Skills are desirable for this post but not essential.

This post is subject to an Enhanced Disclosure Application to the Disclosure & Barring Service.

Atodidadau

Datganiad Diogelu:

Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i newid, ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr ddeall a rhannu’r ymrwymiad hwn. Mae ymrwymiad cyffredin gennym i ddatblygu diwylliant o barch, lle na chaiff gwahaniaethu ei oddef. Rydym yn croesawu pob cais, gan gynnwys ceisiadau gan bobl o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar sail ethnigrwydd, rhywedd, trawsrywedd, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd.
Part of Torfaen LA

Torfaen LA