Fast Apply

Cynorthwyydd Dysgu

School
Ysgol Gyfun Gwyr
Location
Tregwyr, Swansea
Contract Type
Permanent
Hours
Term Time
Salary
Gradd 4
Start Date
1st September 2022
Expires
1st August 2022 11:59 PM
Contract Type
Permanent
Job ID
1249074
Start Date
1st September 2022
  • Contract Type :Permanent
  • Job ID: 1249074

2 X Swydd Cynorthwyydd Dysgu

I Ddechrau ar Fedi’r 1af, 2022

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gŵyr yn awyddus i benodi dau Gynorthwyydd Dysgu brwdfrydig, cydwybodol, gofalgar ac egnïol sydd â chymwysterau, sgiliau neu brofiad perthnasol i gefnogi disgyblion ar draws yr ysgol.

Fel cynorthwyydd dysgu byddwch yn cefnogi plant gyda'u datblygiad addysgol a chymdeithasol, y tu fewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Bydd rolau'r swydd yn cynnwys:

• Gweithio gyda phobl ifanc 11 i 18 oed, yn llawn amser fel Cynorthwyydd Dysgu.

• Cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

• Cefnogi disgyblion gyda'u sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh.

• Cefnogi athrawon mewn rolau amrywiol o fewn y dosbarth.

• Addasu a pharatoi adnoddau a fydd yn addas ar gyfer y person ifanc y byddwch yn gweithio â nhw.

• Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gynllunio a chwblhau tasgau.

• Dangos empathi at anghenion eich disgyblion tra'n cael yr awydd i'w hannog i gyflawni eu potensial.

• Deall y polisi diogelu plant a'ch rôl o fewn y polisïau hyn

• Y gallu i ymddwyn yn broffesiynol bob amser tra'n gweithio yn yr ysgol.

• Y gallu i weithio'n effeithiol dan bwysau, yn unigol ac mewn tîm.

• Egni, brwdfrydedd, amynedd a synnwyr digrifwch.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Danfonwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV at sylw Rosemarie Brown Ysgol Gyfun Gŵyr, Stryd Talbot, Tre-gŵyr, Abertawe. SA4 3DD.

Dyddiad cau 01/8/2022

Cofiwch ddarparu enw dau ganolwr sy’n medru cynnig geirda ar eich cyfer.

O ganlyniad i natur, dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd hon, fe fydd y penodiad yn amodol ar wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Disclosure and Barring Service - DBS). Mae’r swydd hefyd yn amodol ar adroddiad llwyddiannus yn dilyn cyfnod prawf o chwe mîs yn gychwynnol.

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gwyr is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.