Fast Apply

Cynorthwyydd Dysgu Lefel 2 (Gradd 4, SCP 5-6)

School
Ysgol Gyfun Gwyr
Location
Tregwyr, Swansea
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time
Salary
TBC
Start Date
As Soon As Possible
Expires
17th July 2024 04:00 PM
Contract Type
Temporary
Job ID
1432634
Start Date
As Soon As Possible
  • Contract Type :Temporary
  • Job ID: 1432634


Ysgol Gyfun Gwyr - Cynorthwy-ydd Dysgu

Rydyn ni’n awyddus i benodi Cynorthwy-ydd Dysgu i ymuno a’r Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gyfun Gŵyr i ddechrau mor gynted a phosib. Cyflog: GRADD 4 (SCP 5-6)

Bydd rolau'r swydd yn cynnwys:

• Gweithio gyda phobl ifanc 11 i 18 oed.

• Cefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

• Cefnogi disgyblion gyda'u sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh.

• Cefnogi athrawon mewn rolau amrywiol o fewn y dosbarth.

• Addasu a pharatoi adnoddau a fydd yn addas ar gyfer y person ifanc y byddwch yn gweithio â nhw.

• Helpu plant sydd angen cymorth ychwanegol i gynllunio a chwblhau tasgau.

• Dangos empathi at anghenion eich disgyblion tra'n cael yr awydd i'w hannog i gyflawni eu potensial.

• Deall y polisi diogelu plant a'ch rôl o fewn y polisïau hyn

• Y gallu i ymddwyn yn broffesiynol bob amser tra'n gweithio yn yr ysgol.

• Y gallu i weithio'n effeithiol dan bwysau, yn unigol ac mewn tîm.

• Egni, brwdfrydedd, amynedd a synnwyr digrifwch.

Oes gennych chi ddiddordeb i ddatblygu’n broffesiynol? Oes gyda chi’r cymwysterau neu brofiad perthnasol? Hoffech chi gynorthwyo disgyblion ar eu taith addysgol?

Os felly, danfonwch eich llythyr cais ynghyd â’ch CV at sylw y CADY Emma Morris drwy law Rhiannon Cummins.

Cofiwch ddarparu enw dau ganolwr sy’n medru cynnig geirda ar eich cyfer.

Yn ddelfrydol, danfonwch y cais ar ffurf e-bost ond derbyniwn gopi caled hefyd - i’w ddanfon at sylw Rhiannon Cummins, Ysgol Gyfun Gŵyr, Stryd Talbot, Tre-gŵyr, Abertawe. SA4 3DD.

Dyddiad cau 17/07/2024.

O ganlyniad i natur, dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd hon, fe fydd y penodiad yn amodol ar wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Disclosure and Barring Service - DBS). Mae’r swydd hefyd yn amodol ar adroddiad llwyddiannus yn dilyn cyfnod prawf o chwe mîs yn gychwynnol.

Gofynion Angenrheidiol y swydd:

Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol hon ac o ganlyniad, mae’r gallu i gyfathrebu, ysgrifennu a darllen trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Safeguarding Statement:

Ysgol Gyfun Gwyr is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.