UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Y.G.G. Y Castell

Athro/Athrawes

Rhif yr Ysgol. 749191
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/REQ0002686
Swyddi Newydd yn Y.G.G. Y Castell
Sut i Ymgeisio
  • Ysgol: Y.G.G. Y Castell, Caerphilly
  • Dyddiad Dechrau: 1 Medi 2017
  • Cyflog: TBC
  • Cytundeb: Llawn Amser a Parhaol
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 11 Ebrill 2017 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A


Prif raddfa

Cytundebau parhaol, llawn amser o Fedi 2017 (x2)

Dymuna’r Corff Llywodraethol apwyntio dau athro dosbarth brwdfrydig a chydwybodol sydd â’r gallu i ddysgu ar draws y cyfnod cynradd. Cyniga’r swyddi hyn gyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus:

• fod yn hollol gymwys yn y Gymraeg;
• fod yn gynnes, yn ofalgar ac yn gallu sicrhau cyfleoedd pleserus a hwylus i’r dysgwyr;
• osod disgwyliadau uchel i’r dysgwyr o ran ymddygiad, cyflawniadau a datblygiad sgiliau;
• addysgu i’r safon uchaf posibl i gwrdd ag anghenion ein holl ddysgwyr;
• weithio'n effeithiol fel aelod o dîm ein hysgol;
• arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’r cwricwlwm sgiliau;
• yn dangos safonau uchel wrth ddefnyddio TGCh
• sefydlu a chynnal perthynas gadarnhaol gyda'n rhieni a gofalwyr, aelodau o'n Corff Llywodraethol a'n gymuned ehangach;
• gefnogi holl weithgareddau cwricwlaidd ac allgyrsiol yr ysgol.

Gallai profiad o fod yn arweinydd pwnc fod yn fanteisiol.

Cynigir gyfle i’r ymgeiswyr ar y rhestr fer ymweld â’r ysgol. Hoffai Mrs H. Nuttall arsylwi gwers gan yr ymgeiswyr llwyddiannus cyn y cyfweliadau.

Ffurflenni cais ar gael i’w lawrlwytho o wefan Eteach/Caerffili neu ar gais trwy’r ysgol

Dylid eu dychwelyd at y Pennaeth:

Mrs H Nuttall, Pennaeth, Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell, Heol Cilgant, Caerffili, CF83 1WH.

Dyddiad cau: 14.03.17
Dyddiad rhestr fer: 16.03.17
Dyddiad cyfweliad: wythnos yn dechrau – 27.03.17

Mae'r swydd hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd proses sgrinio gynhwysfawr yn cael ei gynnal ar bob ymgeisydd. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

O dan y gyfraith mae’n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni llawn / pasbort / trwydded waith yn unol â'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Dogfennau Ategol

Manylion yr Ysgol

Y.G.G. Y Castell
Crescent Road
Caerphilly
Caerffili
CF83 1WH

Cyfnod: Ysgolion Cynradd
Nifer y Disgyblion: 0