UserID:  CVFileName:  SiteType:  HostID: 
Ysgol Bro Sannan

Dirprwy Bennaeth

Rhif yr Ysgol. 736164
Rhif Cyfeirnod yr Ysgol. Eteach/REQ0002577
Swyddi Newydd yn Ysgol Bro Sannan
Sut i Ymgeisio
  • Ysgol: Ysgol Bro Sannan, Bargoed
  • Dyddiad Dechrau: Cyn gynted â phosibl
  • Cyflog: £43,023 - £47,492
  • Cytundeb: Llawn Amser a Parhaol
  • Hysbyseb swydd yn diflannu ar : 19 Ionawr 2017 @ 11:59pm
  • Ystyried ANG: N/A

YSGOL BRO SANNAN[NOR 212]

DIRPRWY BENNAETH

I ddechrau ar y 24ain Ebrill 2017 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny (hyd nes y ceir cliriad diogelu)

Gwahoddir ceisiadau gan Athrawon deinamig, profiadol â chymwysterau addas ar gyfer swydd y Dirprwy Bennaeth yn yr Ysgol Gynradd lwyddiannus hon. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng tair ac un ar ddeg.

Mae Ysgol Bro Sannan ym mhentref Aberbargod, wrth droed glaswelltiroedd Aberbargod, mewn lleoliad lled-wledig. Mae'n ysgol sy'n ymfalchïo yn ei harferion cynhwysol o ansawdd uchel. Mae'r ysgol wedi ei hachredu yn ddiweddar gyda'r Marc Ansawdd Cynhwysiant sy'n datgan yn ei asesiad:

Mae cynhwysiant yn ganolog i athroniaeth Ysgol Bro Sannan. Gwelir pob plentyn ac aelod staff fel unigolyn unigryw, gyda'u cryfderau yn cael eu hadnabod a’u gwerthfawrogi. Mae'r ysgol yn wir, "yn le hapus a chyffrous lle mae plant a staff yn teimlo'n ddiogel ac yn hyderus", mae'n wir, "yn gymuned ofalgar, lle mae pob plentyn ac oedolyn yn cael ei dderbyn fel unigolyn". Mae'n wir yn "creu amgylchedd diddorol ac ysgol sy'n adlewyrchu gwerthoedd ac yn hyrwyddo ymdeimlad o gymuned yn ogystal ag ymdeimlad o hunanwerth". Nid yw'r gwerthoedd hyn yn ddatganiadau braf ond gwag: maent yn cael eu byw a'u rhannu yma bob dydd.

Mae'r Llywodraethwyr yn ymrwymedig i benodi Dirprwy Bennaeth sydd â:
- Phrofiad o ymarfer dosbarth gwych;
- Sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth dda iawn;
- Gweledigaeth glir a disgwyliadau uchel ar gyfer gwella ysgol;
- Sgiliau personol gwych ac adeiladu tîm;
- Dealltwriaeth ardderchog o’r cwricwlwm sgiliau a datblygiad staff;
- Ymrwymiad cryf i weithio’n agos gyda llywodraethwyr, rhieni a'r gymuned ehangach.
- Agwedd gadarnhaol iawn at arloesedd a newid

Bydd y llywodraethwyr yn rhoi cymorth effeithiol i'r ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn dangos ymrwymiad cryf i weithio'n agos gyda nhw i ddarparu arweinyddiaeth o safon uchel a'r addysg o'r safon uchaf posibl i blant

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig:
- Ymrwymiad cryf i ddatblygiad proffesiynol
- Ysgol sydd â dyheadau uchel a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth
- Cyfle i helpu i lunio dyfodol yr addysgu a'r dysgu
- Tîm ymroddedig a chefnogol o staff proffesiynol a llywodraethwyr

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 19eg Ionawr 2017
Bydd y rhestr fer yn cael ei llunio: 26ain Ionawr 2017
Bydd arsylwi gwersi yn cymryd lle yn ystod yr wythnos yn cychwyn 30ain Ionawr 2017
Cynhelir cyfweliadau ar: 9fed Chwefror 2017

Gwnewch Gais Ar-lein isod neu fel arall i gael pecyn cais ar bapur, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio ar 01 443 86 65 22 neu Minicom: 01 443 86 43 03.

Mae'r swydd hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd proses sgrinio gynhwysfawr yn cael ei gynnal ar bob ymgeisydd. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’n gyfreithlon i ni ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni lawn / pasbort / trwydded gwaith yn unol â’r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Dogfennau Ategol

Sut i Ymgeisio

Camau chwilio am Swyddi

Manylion yr Ysgol

Ysgol Bro Sannan
Ty Fry Road
Aberbargoed
Bargoed
Caerffili
CF81 9FN

Cyfnod: Ysgolion Cynradd
Nifer y Disgyblion: 0