Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Careers Site Eteach (12179)
Loading...

Overview

Hanes Glantaf Agorwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ym Medi 1978 â chant namyn un o ddisgyblion ar y gofrestr. Prifathro cynta’r ysgol oedd Mr J.E. Malcolm Thomas ac roedd tîm o ryw ddeg o athrawon yn ei gynorthwyo, - rhai ohonynt yn rhannu eu hamser rhwng yr ysgol Gymraeg a'r ysgol Saesneg ar yr un safle. Dim ond un athrawes o'r tîm gwreiddiol, Mrs Brenda Goodfellow (nee Thomas) sydd yn dal i ddysgu yn yr ysgol. Datblygodd yr ysgol a gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y disgyblion ac ym Medi 1986 symudwyd yr ysgol isaf i safle hen Ysgol Uwchradd Cantonian yn Y Tyllgoed. Yma y bu Mrs Marian Wynne wrth y llyw yn gofalu am ddisgyblion blynyddoedd 7 ac 8 am ddeuddeng mlynedd. Datblygiad pwysig yn ystod y cyfnod hwn oedd sefydlu Uned Arbennig yn yr ysgol a chroesawu tri bachgen o Ysgol Coed y Gof atom. Ym Medi 1998 daeth newid pellach a gwelwyd yr ysgol gyfan yn ôl unwaith eto ar un safle ar lannau'r Taf yn Ystum Taf. Sefydlwyd Ysgol Plasmawr ar safle'r ysgol isaf a throsglwyddodd nifer o ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 i'r ysgol honno.

About us

Yn Haf 1995 ymddeolodd Mr Malcolm Thomas fel prifathro a daeth Mr Huw Thomas atom o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Yn ystod y cyfnod hwn gwelwyd ehangu o safbwynt yr adeilad ac agorwyd bloc gwyddoniaeth newydd ac yn ddiweddarach adran newydd ar gyfer y celfyddydau mynegiannol. Yn Haf 2003 ymddeolodd Mr Huw Thomas fel prifathro a phenodwyd Mrs Rhiannon Lloyd ein pennaeth presennol i lenwi’r swydd. Rydym wedi tyfu a datblygu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn mae 1,150 o ddisgyblion yma a thros 80 o athrawon. Rydym ar fin dathlu’n pen-blwydd yn 30 oed a’r ysgol yn mynd o nerth i nerth!

Our Gallery